Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Økologiens værdier og principper

Økologisk fødevareproduktion handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd. Økologisk produktion er bygget op omkring en række principper, der danner basis for det økologiske regelsæt.

Økologisk produktion kombinerer hensyn til miljø og biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og en høj standard for dyrevelfærd. Samtidig har den økologiske produktion stort fokus på, hvordan man kan producere endnu mere klimavenligt og bæredygtigt. Økologiske fødevarer produceres efter EU´s økologiregler.

EU-Kommissionens definition af økologisk produktion:

”Økologisk produktion er et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og høje produktionsstandarder i overensstemmelse med stadig flere forbrugeres efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer.

Økologisk produktion spiller således en dobbelt rolle i samfundet, hvor den på den ene side forsyner et specifikt marked, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter, og på den anden side leverer offentligt tilgængelige goder, der bidrager til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt landdistriktsudvikling.” 

Kilde: EU-Kommissionen

De økologiske principper

Økologi er grundlagt på fire overordnede principper, der er formuleret af den internationale organisation for økologi, IFOAM. Principperne danner grundlag for de økologiske producenters praksis og tankesæt.

Sundhedsprincippet
Økologisk jordbrug arbejder for at opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed. For at sikre den bedste sundhed, undlader man i økologien at bruge kemiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse brugen af medicin og tilsætningsstoffer mest muligt.

Kredsløbsprincippet
Økologisk jordbrug bygger på de levende økologiske systemer og naturlige kredsløb. Genbrug og recirkulering er højt prioriteret, og sparsomme ressourcer, der tilføres udefra, begrænses mest muligt. Derfor bruger økologerne f.eks. ikke handelsgødning.

Retfærdighedsprincippet
Økologisk jordbrug bygger på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder for både mennesker og dyr - både nu og i fremtiden. Det betyder bl.a. at dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, naturlige adfærd, og som sikrer dem god trivsel. 

Forsigtighedsprincippet
Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at tage vare på miljøet og beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel. Derfor undgår man at anvende risikofyldte input i produktionen, eller teknologier der kan have uforudsigelige konsekvenser som f.eks. genteknologi

Kredsløbsprincippet går ud på at samarbejde, efterligne og være med til at bevare de naturlige kredsløb. Samtidig skal der tænkes i genbrug og recirkulering, så tilførslen af nye ressourcer begrænses.

 

Vidste du at...

De økologiske principperne er formuleret af den internationale økologiorganisation IFOAM. Principperne er fundamentet for økologisk produktion i alle lande.

FOTO

Du kan læse mere om IFOAM her og du kan læse mere om de økologiske principper her.

Det kendetegner økologisk produktion

De økologiske principper danner grundlaget for de love og regler, som helt konkret bestemmer, hvordan man skal dyrke de økologiske marker, hvordan økologiske husdyr skal opdrættes, og hvordan økologiske fødevarer skal forarbejdes.

Dyrkning af jorden

Økologiske landmænd har fokus på at producere på naturens præmisser.

 • Jorden dyrkes uden brug af syntetiske bekæmpelsesmidler og kunstgødning.
 • Recirkulering af næringsstofferne er centralt for det økologiske kredsløb.
 • Som gødning bruges primært husdyrgødning samt grøngødning og recirkulerede næringsstoffer.
 • Der bruges mekaniske metoder og sædskiftestrategier til kontrol af ukrudt, sygdomme og skadedyr.
 • Ved skadedyrsangreb på planterne kan der i særlige tilfælde anvendes naturligt forekommende bekæmpelsesmidler.
 • Der er fokus på at skabe en levende og sund jord og på at styrke jordens frugtbarhed.
 • Økologer har fokus på at have et varieret sædskifte, der værner om jordens frugtbarhed og øger tilgængeligheden af næringsstoffer samtidig med, at det reducerer skadedyrs, sygdoms- og ukrudtstryk.
 • Der er fokus på binding af kulstof (CO2) i jorden ved at have flerårige afgrøder i sædskiftet som fx kløvergræsmarker samt efterafgrøder.
FOTO

I den økologiske produktion er der bl.a. stor fokus på CO2 binding i jorden og at forbedre jordens frugtbarhed. Bl.a. gennem varierede sædskifter og brug af efterafgrøder.

Økologiske husdyr

Dyrevelfærd er centralt i økologien. Derfor skal husdyr tilbydes forhold og livsmuligheder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, naturlige adfærd og trivsel.

I praksis betyder det, at:

 • Dyrene skal kunne komme ud i det fri – på græsmarker, i hønsegårde eller som minimum i udendørs løbegårde.
 • Dyrene har ekstra plads i stalden og godt med halm.
 • Dyrene skal have økologisk foder og grovfoder dagligt.
 • En række indgreb er ikke tilladt, fx klipning af haler hos grise
 • Hormoner og andre midler til at kontrollere dyrenes reproduktion er forbudt.
 • Syge dyr skal altid behandles, men der er ekstra strenge regler for brug af medicin. Veterinære lægemidler må ikke anvendes præventivt. Det stiller ekstra krav til dyrenes pasning.
FOTO

Reglerne for økologisk husdyrhold tilstræber høj dyrevelfærd på tværs af dyregrupper. For køer indebærer dette bl.a. krav om adgang til det fri i sommerhalvåret.

Økologi og biodiversitet

Økologisk jordbrug bidrager til høj biodiversitet og bevarelse af arter og naturlige levesteder.

 • Stor biodiversitet er med til at gøre naturen mindre sårbar i forhold til klimaforandringer og robust over for visse skadedyr og sygdomme.
 • På økologiske landbrug er der i gennemsnit 30 pct. flere vilde plante- og dyrearter i marken og de marknære biotoper.
 • Blandt de organismer, der har gavn af den økologiske driftsform, er jordbundsdyr og mikroorganismer, bestøvende insekter og naturlige fjender af skadelige insekter og sygdomme.
 • Der arbejdes på at indføre krav om ekstra naturtiltag på økologiske bedrifter i økologireglerne.

Kravene forventes at træde i kraft i 2022.

FOTO

Biodiversitet er et centralt fokus i økologisk jordbrug.

Forarbejdning af økologiske fødevarer

 • Økologiske fødevarer er fremstillet uden brug af kunstige smags-, farve- og sødestoffer.
 • 54 ud af 402 godkendte tilsætningsstoffer er tilladt at bruge i forarbejdning af økologiske fødevarer.
 • Forarbejdning skal ske så skånsomt som muligt.
 • Bestråling af fødevarer er ikke tilladt.
 • Virksomheder, der forarbejder økologiske fødevarer, kontrolleres mindst én gang om året.

GMO-fri produktion

Brug af genetisk modificerede organismer (GMO’er) er hverken tilladt i dyrkning eller forarbejdning af økologiske fødevarer.

Vidste du at...

Ordet økologi oprindeligt stammer fra græsk og betyder frit oversat ”læren om naturens husholdning”.

I det økologiske landbrug skal dyrkningen af jorden virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr bedst muligt. Kredsløb, balance, alsidighed er vigtige begreber i det økologiske jordbrug.

Centralt i den økologiske tankegang er, at man anlægger en forsigtighedsbetragtning på de ting, man foretager sig. Det gør man ud fra en tanke om, at naturen er kompleks, og det kan være svært at overskue konsekvenserne af de måder, vi mennesker påvirker miljøet på. Derfor er det for eksempel ikke tilladt at bruge genmodificerede planter og organismer (GMO) i det økologiske jordbrug.