Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold

Omlægning til økologisk drift

Hvis du som landmand ønsker at kunne producere under det røde Ø-mærke, forudsætter det, at du er certificeret økolog. Her kan du læse om, hvordan det foregår og hvilke overvejelser du bør gøre dig før beslutningen træffes.

Nogle producenter etablerer en ny økologisk produktion helt fra bunden og kan således fra begyndelsen tilrettelægge alt efter de gældende økologiregler. Det kunne eksempelvis være produktion af mikrogrønt i drivhuse eller naturpleje med kødkvæg. Andre har en eksisterende produktion, som de ønsker at omlægge til økologi. I begge tilfælde er der en række overvejelser, man skal gøre sig, ligesom der er et regelsæt, man skal forholde sig til.

Regler og principper

Som økologisk producent skal du i langt overvejende grad overholde alle de samme ”basis-regler” for produktion, miljø og dyrevelfærd, som også gælder for konventionelle producenter. Det gælder både nationale regler og regler bestemt af EU.

Foruden disse regler skal du overholde de regler, der specifikt gælder for den økologiske produktion.

Landbrugsstyrelsen er den danske myndighed på området og dem, der omsætter EU´s økologiforordning til ”Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion". Her kan man læse om de specifikke regler for de forskellige produktionsgrene. Vejledningen indeholder også mere detaljerede beskrivelser af, hvordan omlægning til økologi foregår, omlægning af arealer og husdyr. Ja, alt det du skal vide.

Foruden den officielle lovgivning og myndighedernes regler er der lavet en række frivillige brancheanbefalinger for den økologiske produktion. Overholdelse af brancheaftalerne er en forudsætning for at kunne levere til mange af de store mejerier og slagterier, og bruges også som en mulighed for at udvikle økologien, uden at skulle ændre på myndighedernes lovgivning.

Den økologiske dyrkningsform tager sit afsæt i fire grundprincipper, og det er også med udgangspunkt i dem, at økologien kontinuerligt udvikler sig. Dette afspejles bl.a. i brancheaftalerne.

Som kommende økolog er det derfor hensigtsmæssigt også at forholde sig til de fire grundprincipper, så man ved, hvilke værdier og principper, man i økologien arbejder ud fra.

Sundhedsprincippet

Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.

Retfærdighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder.

Kredsløbsprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.

Forsigtighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

Overvejelser forud for omlægning

I udgangspunktet skal du fra omlægningstidspunktet forvalte hele din bedrift efter økologireglerne. Herunder også dine udearealer såsom gårdsplads, veje, levende hegn og vildtremisser. Der er dog dele af bedriften, som du ikke behøver at omlægge. Det er eksempelvis din have, selskabsdyr og skovarealer, hvor produktionsdyr ikke har adgang.

Du skal derfor have et overblik over, hvordan eventuelle forpagtninger, leverandøraftaler eller andre kontraktlige forhold bliver påvirket.

Den konkrete omlægningstid for henholdsvis marker og dyr fremgår af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Udgangspunktet er, at der går to år, fra en landmand begynder at dyrke jorden efter de økologiske regler - til at gårdens afgrøder kan sælges som økologiske.

Når du planlægger/overvejer at omlægge din produktionen til økologi, bør du have særligt fokus på følgende områder:

Sædskifte:

 • Hvordan tilrettelægger du et sundt sædskifte, der både kan bidrage til at forebygge angreb af sygdomme og skadedyr, give mulighed for ukrudtsbekæmpelse, sikre variation, kulstoflagring og biodiversitet samt optimere på udbytter.
 • Hvordan tilpasser du sædskiftet til de tilgængelige ressourcer (arbejdstid, viden, maskineri og næringsstofbehov)
 • Hvordan får du den rette andel af kvælstoffikserende afgrøder.

Etablering:

 • Giver jordtypen særlige begrænsninger i forhold til etableringsmetoder, og hvilke afgrøder, der kan dyrkes.
 • Har du marker med særlige ukrudtsproblemer – typisk rodukrudt som kvik og tidsler.
 • Vil der være behov for investering i nye redskaber/maskiner?

Vækstsæson:

 • Rettidighed i marken er meget vigtigt. Du bør derfor forholde dig kritisk til, om du har den fornødne kapacitet på både maskiner og arbejdskraft på de tidspunkter hvor der vil være behov for det. Eksempelvis til ukrudtsbekæmpelse.
 • Mængden og typen af næringsstoffer du har til rådighed holdt op mod det samlede behov i sædskiftet.

Dyrehold:

 • Kan du få den relevante miljøtilladelse hos kommunen
 • Er den nuværende besætning egnet til de ændrede levevilkår i økologiske drift
 • Hvis der er behov for nye avlsdyr, er disse så til rådighed
 • Hvilke forandringer skal der laves i stalde og faciliteter til foderopbevaring
 • Hvor stor vil din foder-selvforsyningsgrad være, og hvordan kan sikre den nødvendige mængde og kvalitet af foder til dine dyr.
 • Har du tilstrækkeligt med udearealer/afgræsningsarealer, er jordtypen egnet til udendørs dyrehold, og hvordan er passer din arrondering til at have dyr udenfor.

Afsætning/markedet:

 • Er du nødt til at sælge afgrøden i høst eller kan du opbevare den – vær opmærksom på, at det økologiske marked normalt er mindre end det konventionelle og prisudsving derfor kan være større
 • Kan du få en kontrakt med dit mejeri / slagteri om at levere økologiske dyr

Hvordan foregår omlægningen i praksis?

Certificering

Landbrugsstyrelsen har lavet en særlig blanket, som du skal udfylde og indsende, hvis du ønsker at lægge din produktion om til økologisk drift. Her skal du bl.a. lave en oplægningsplan, der giver fuldstændig beskrivelse af produktionen på bedriften samt lave indtegning af både arealer og bygningssæt, som skal omfattes af omlægningen og dermed efterfølgende bruges til økologisk produktion. Du kan søge om certificering hele året. Blanketten finder du her.

Det er en god ide at inddrage en økologikonsulent i forberedelserne og sammen finde ud af, hvordan en omlægning bedst passer til netop din situation.

Fire trin i certificeringen til økologisk jordbrugsproduktion:

 1. Landbrugsstyrelsen modtager din ansøgning, hvor du også oplyser, hvornår omlægning påbegyndes.
 2. Omlægning påbegyndes og fra denne dag skal du overholde alle økologireglerne.
 3. Landbrugsstyrelsen gennemfører en certificeringskontrol på din bedrift. Hvis betingelserne for certificering er overholdt, modtager du dit økologicertifikat.
 4. Når den aktuelle omlægningsperiode er overstået, kan du sælge dine produkter med enten omlægningsstatus eller fuldt økologiske med det røde ø-mærke.

Landbrugsstyrelsen har også lavet en vejledning, hvor du kan hente hjælp til at udfylde blanketten.

 

Kontrol

Fra det øjeblik du har søgt om certificering, og så længe du har en økologisk produktion vil du få mindst et årligt kontrolbesøg af Landbrugsstyrelsen. Kontrollen omfatter både de fysiske forhold (mark, stald, besætning, lager, maskinpark etc.) og en sporbarheds- og massekontrol ud fra bilag, logbøger og regnskaber etc. Læs mere i afsnittet om økologikontrol.

Omlægningstjek – er økologi noget for mig?

Både Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) og mange af landbrugets rådgivningsselskaber under DLBR tilbyder omlægningstjek, hvor en økologirådgiver sammen med landmanden gennemgår, hvilke opgaver og potentialer, der er på den enkelte bedrift i relation til at omlægge produktionen til økologi.

Vidste du at...

Hvert år bliver der gennemført 200–400 omlægningstjek, hvor landmænd ser nærmere på muligheden for at omlægge til økologi. Over halvdelen af dem resulterer i en omlægning til økologi i løbet af et par år.