Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Regenerativt jordbrug

Der er flere forskellige nyere produktionssystemer, som flere og flere med interesse for jordbrug går i gang med at praktisere. Det er ikke helt veldefinerede produktionssystemer med klare, faste regler – men mere produktionssystemer, der bygger på en række principper. Her kan du blive klogere på, hvad begrebet Regenerativt Jordbrug går ud på. 

Hvad er regenerativt jordbrug?

Regenerativt jordbrug er et begreb, der har vundet stadigt større indpas i de senere år. Begrebet kommer af ordet regenerere, som betyder at gendanne. Hvilke praksisser, Regenerativt jordbrug helt præcist dækker over, er ikke entydigt defineret. Nogle lægger vægt på øget kulstoflagring i jorden, nogle på mindre jordbearbejdning, andre på anvendelse af husdyr eller jordens mikroliv. De fleste regenerative jordbrugere lægger vægt på en kombination af alle disse praksisser.

Man kan sige, at regenerativt jordbrug har meget tilfælles med økologisk landbrug, bortset fra, at det er mindre klart defineret, hvad man må og ikke må, da der ikke findes en certificeringsordning under danske forhold.

For eksempel anvender nogle regenerative jordbrugere pesticider, mens andre ikke gør. Generelt kan man dog sige, at målet med regenerativt jordbrug er at genopbygge jordens frugtbarhed og kulstofindhold, det opnås f.eks. ved at reducere mængden af inputs og forstyrrelser af jorden – fx pesticider eller bearbejdning af jorden.

Nogle fremhæver regenerativt jordbrug som et middel til at modvirke klimaforandringer. Øges jordens kulstofindhold, reduceres atmosfærens indhold af kuldioxid (CO2) alt andet lige, hvilket bidrager til at reducere klimaforandringer. Indikationerne af klimaeffekterne af regenerativt jordbrug er dog ikke entydige.

FOTO

Målet med regenerativt jordbrug er at genopbygge jordens frugtbarhed og kulstofindhold.

De regenerative principper og dyrkningspraksis

De regenerative principper inkluderer ofte følgende fem principper:

 • Minimal jordforstyrrelse
 • Jorddække året rundt
 • Levende rødder året rundt
 • Integration af husdyr
 • Maksimal diversitet

De regenerative principper kan opnås igennem en række dyrkningspraksisser, som bl.a. kan inkludere: 

 • Minimal jordbearbejdning
 • Tildeling af kompost/kompost-te
 • Etablering af efterafgrøder
 • Afgræsning
 • Brug af håndredskaber/mindre maskiner (især ved grøntsagsproduktion)
 • Permanent jorddække
FOTO

Kompost-te er et koncentreret udtræk af en god kompost, hvor mikroorganismer opformeres og udbringes umiddelbart bagefter på jorden.

FOTO

Certificering af dyrkningsformen

Regenerative Organic Certified (ROC) er en amerikansk certificeringsstandard for regenerativt jordbrug. Ordningen administreres af organisationen Regenerative Organic Alliance (ROA) og finansieres af de certificerede bedrifter.

Den første forudsætning for at blive certificeret under ordningen som bedrift er, at man i forvejen er certificeret økolog. På det punkt ligner certificeringsordningen den biodynamiske Demeter-certificering i Danmark, som også kræver økologisk certificering som udgangspunkt.

Ordningen baserer sig på retningslinjer for på hovedområder:

 • Jordens frugtbarhed og anvendelse
 • Dyrevelfærd
 • Retfærdige vilkår for jordbrugere og medarbejdere

Som bedrift kan man lade sig certificere på tre forskellige niveauer:

 • Guld
 • Sølv
 • Bronze

Guld er det mest omfattende niveau med flest krav til de tre hovedområder, mens bronze er den mindst omfattende.

 

Eksempler på krav for de tre hovedområder ved de forskellige niveauer af certificering inden for ROC:                                                                                           

 

 

 

Bronze

Sølv

Guld

Jordens frugtbarhed og anvendelse

Sædskifte

Mindst 3 afgrøder i rotation

Mindst 5 afgrøder i rotation

Mindst 7 afgrøder i rotation, mindst én bælgsædsafgrøde og krav om flerårige afgrøder

Vintergrønne marker

Mindst 25-50% vintergrønne marker

Mindst 50-75% vintergrønne marker

Mindst 75-100% vintergrønne marker

Jordbearbejdning

Tilladt ved nedmuldning af afgrøderester, ukrudtsbekæmpelse, såbedstilberedning, såning, løsning af kompakt jord eller ved dræning. Hver jordbearbejdning skal dokumenteres.

Kun tilladt ved såning. Mulighed for dispensation, hvis særlige forhold taler herfor.

Dyrevelfærd

Fysiske indgreb

Forbud mod en række fysiske indgreb, fx næbtrimning, afhorning og halekupering hos kvæg.

Fodring


 

Fodring af en-mavede dyr

100% økologisk foder

Mindst 50% foder dyrket regenerativt, resten økologisk

100% regenerativt dyrket foder

Fodring af drøvtyggere

Mindst 50% græsbaseret foder af enten regenerativ eller økologisk oprindelse (frisk græs/ensilage/hø). Øvrigt foder skal som minimum være af økologisk oprindelse.

Mindst 75% græsbaseret foder af enten regenerativ eller økologisk oprindelse (frisk græs/ensilage/hø). Øvrigt foder skal som minimum være af økologisk oprindelse.

100% græsbaseret foder af enten regenerativ eller økologisk oprindelse (frisk græs/ensilage/hø). Gælder også perioden op til slagtning.

Retfærdige vilkår for jordbrugere og medarbejdere


 

Antal arbejdstimer

Det i landet udbredte antal arbejdstimer (dog maksimalt 48 timer pr. uge) må ikke overstiges. Mindst 24 timers fri pr. uge. Antal arbejdstimer skal fremgå af kontrakten for fastansatte.

Forebyggelse af ulykker

Der skal føres optegnelser over enhver utilsigtet sikkerheds- og helbredsmæssig hændelse for at vise indsats ift. at undgå disse hændelser i fremtiden.

 

 

Der findes også andre certificeringsordninger for regenerativt landbrug, bl.a. i USA, men disse har ikke økologi som basiskrav for certificering.

 

Hør om ROC-certificeringen i oplægget fra Økologikongres 2023

Regenerativt jordbrug i Danmark

I Danmark er regenerative jordbrugere organiseret i Foreningen Regenerativt Jordbrug. Ifølge foreningens vedtægter har foreningen bl.a. til formål at udbrede det regenerative jordbrug i Danmark gennem politisk arbejde og ved at organisere praktikere i regenerativt jordbrug. Foreningen har startet Den regenerative jordbrugsskole, som et alternativ til den nuværende landbrugsuddannelse. Læs om Foreningen Regenerativt Jordbrug. 

Se også oplæg om regenerativt landbrug fra Økologikongres 2023 og Plantekongres 2023