Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Økologi og biodiversitet

Der er stor international bevågenhed omkring biodiversitet, da der er sket et stort fald i antallet af arter i hele verden – det gælder også i Danmark. Så der skal gøres noget for at bremse udviklingen. Naturtiltag på bedriftsniveau og den økologiske dyrkningspraksis kan bidrage til større biodiversitet, hvis det gribes rigtigt an. Læs her om biodiversitet, og hvordan økologisk landbrug kan bidrage til mere natur og øget biodiversitet.  

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet betyder mangfoldighed af levende organismer. Ordet er dannet af ordene ”bio”, der betyder liv, og ordet ”diversitet”, der betyder forskellighed. Biodiversitet omfatter således både mangfoldigheden af arter, gener og økosystemer. 

Biodiversitet er altså alt det liv, der findes overalt på kloden – alle levende væsener og organismer: små og store dyr, planter, insekter, svampe, bakterier og alt andet levende  

Når vi taler biodiversitet i forhold til landbrugsproduktion og landbrugslandskabet taler man om:  

 • Agrobiodiversitet – som er mangfoldigheden af leverende organismer i landbrugssystemet.
 • Funktionel biodiversitet – som er mangfoldigheden af levende organismer, der gavner landmandens produktion.

Vidste du at...

Biodiversitet er en vigtig faktor, når det gælder bæredygtig fødevareproduktion. Biodiversitet en den del af fremtidens ESG-rapporter

Hvorfor har vi en biodiversitetskrise?

Den biologiske mangfoldighed af levende organismer forsvinder over alt på kloden i hastigt tempo – både til lands og til vands. Nedgangen i antallet af arter er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Fagfolk anslår, at tabet af arter lige nu sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Biodiversitetskrisen er en verdensomspændende krise, som kræver, at alle lande gør en seriøs indsats for at bremse og vende udviklingen.

Tab af biodiversitet er en konsekvens af det moderne samfunds intensive udnyttelse af vores landarealer med brug af naturressourcer til byudvikling, infrastruktur, produktion, fiskeri, skovbrug og landbrug.

 

Hvad er landbrugets rolle i forhold til natur og biodiversitet?

Landbrugsjord udgør ca. 62 pct. af Danmarks samlede areal.  Landbruget forvalter således knap 2/3 af Danmarks areal og har derfor også stor indflydelse på det danske landskab, på naturen og biodiversiteten. Det økologiske areal udgør godt 11 pct. af Danmarks landbrugsareal.

Tilbagegangen  i biodiversitet skyldes flere ting. Blandt andet at vi har færre naturområder. Dette skyldes blandt andet en mere intensiv landbrugsproduktion og en manglende målretning af indsatsen på de eksisterende naturarealer.

Det er især mangel på plads og gode levesteder, der betyder, at mange arter i dag er blevet sjældne i landskabet. I agerlandet skyldes dette bl.a. en opsplitning af naturområder, færre småbiotoper, større marker og mangel på naturlige processer såsom græssende dyr og naturlig hydrologi.

Vidste du at...

Småbiotoper er områder, som holdes fri af dyrkning. Det kan for eksempel være markskel, levende hegn, stendiger, skrænter eller vandhuller.

Landbrugets strukturudvikling har betydet større bedrifter og større og mere regulære marker, der egner sig til effektiv drift med store maskiner. Det har betydning for biodiversiteten, da den vigtigste parameter for biodiversitet er, hvor mange og hvor store småbiotoper og naturarealer, der er i landskabet. Derudover har det også betydning for biodiversitet, hvor intensiv dyrkningen er.

FOTO

Landbrugslandskabet er i dag præget af store regulære marker til effektiv drift, hvor mange småbiotoper er sløjfet. Hvis tilbagegangen i agerlandets biodiversitet skal vendes, skal der skabes bedre vilkår og fødegrundlag for agerlandets insekter, fugle og dyr. En løsning er at integrere naturtiltag i og omkring dyrkningsfladen. (kilde: Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

FOTO

Mange landmænd uanset driftsform er opmærksomme på deres rolle som naturforvaltere og ønsker at gøre en større indsats for naturen. For eksempel ved etablering af dyrkningsfri bræmmer. 

Mål for biodiversitet

Danmark har ligesom en lang række andre lande forpligtet sig til at bremse tilbagegangen i biodiversiteten. Det vil sige, at vi skal sørge for, at arter ikke går tilbage eller uddør hurtigere, end hvad der skyldes naturlige dynamikker.

For en effektiv beskyttelse af biodiversiteten, skal man derfor først og fremmest fokusere på det, der er sværest at erstatte, og som er mest sårbart og sjældent. Det handler med andre ord om at prioritere den indsats, der skal gøres mod det mest uerstattelige.

Brandmandens Lov

Med udgangspunkt i faglig viden om indsatser og prioritering for biodiversiteten, er der nogle helt grundlæggende anbefalinger, som går i retning af at sikre de eksisterende naturværdier på bedrifterne med udgangspunkt i 'Brandmandens lov'.

'Brandmandens Lov' er en metafor for, hvordan en brandmand vil prioritere brandslukningen ved en brand. For landmanden bør naturindsatsen prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. Start altid med at BEVARE værdifulde arealer med høj naturværdi.
 2. Derefter kan man BESKYTTE og forbedre arealer med potentiel høj naturværdi.
 3. Først herefter bør man prioritere at GENOPRETTE og lave ny natur.

Skal Danmarks mangfoldighed af arter bevares, er det altså først og fremmest vigtigt, at vi gør en indsats for de arter, som er sjældne eller i tilbagegang. Det handler derfor i første omgang om at bevare de eksisterende naturværdier, pleje og forbedre disse, for så derefter at etablere ny natur – helst i sammenhæng med eksisterende natur.

Vidste du at...

Agerland er en fælles betegnelse for de dyrkede marker og de naturarealer – småbiotoper - der findes imellem og omkring markerne. De dyr, der lever i agerlandet, lever også i naturområderne, men sjældent omvendt. Derfor er det vigtigt at prioritere naturindsatsen i de eksisterende naturområder.

FOTO

Småbiotoper

Småbiotoper er områder, som holdes fri af dyrkning. Det kan fx være levende hegn, grøftekanter, stendiger, grupper af gamle træer eller krat. Før i tiden var der langt flere småbiotoper i agerlandet, men mange er forsvundet i takt med, at markerne er blevet større og dyrket mere effektivt.

Småbiotoper er påvirket af den omkringliggende markdrift, og i dag er mange af dem i dårlig økologisk tilstand. De kan dog virke som åndehul og levesteder for nogle af de mere almindelige arter i agerlandet.

Mellem de dyrkede marker ligger småbiotoper som bl.a. diger, hegn, krat og grøftekanter. De ældste småbiotoper kan rumme rester af den vegetation, som også ses i de egentlige naturområder og indeholde arter, som har været i Danmark i tusindvis af år. På en gravhøj, i et krat eller på et gammelt dige, kan man derfor stadig finde nogle af de vilde planter og insekter, som tidligere var almindelige i det mere artsrige landskab. Derfor kan de gamle biotoper være et godt sted at starte, hvis man vil gøre en indsats for biodiversiteten i landbrugslandet.

Naturområder

Der findes mange forskellige slags naturområder, der er beskyttet på forskellig vis.

Naturbeskyttelsesloven fra 1992 beskytter bestemte naturtyper og dermed de arter, der lever i dem. Det er naturtyper som enge, overdrev, heder, strandenge og moser. Områderne kaldes ofte §3-områder, da det er denne paragraf i Naturbeskyttelsesloven, der specifikt beskriver naturtyperne. På disse arealer er der forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning. (Beskyttede naturtyper, § 3 (mst.dk).

Gennem EU der er også omkring 9 pct. af Danmarks landareal, der er beskyttet natur. Det er gennem naturbeskyttelsesdirektivet og habitatbeskyttelsesdirektivet. De udpegede områder kaldes Natura 2000-områder. De er udpeget for at beskytte karakteristiske arter og naturtyper. Det er et krav i EU-lovgivningen, at områdernes overvåges og deres tilstand rapporteres.

Derudover kan områder være fredede. Det har siden 1917 været muligt at frede naturområder gennem Naturfredningsloven. Cirka 5 pct. af Danmarks areal er fredet. En fredning er det mest vidtgående redskab til at beskytte naturen. Formålet er at beskytte landskab, arter og deres levesteder samt områder af særlig kultur- og naturhistorisk interesse. En fredning kan begrænse, hvad området må bruges til, og hvorvidt man må færdes der. Derfor er der er særlig procedure for fredninger og fredningsforslag. Eksempelvis bliver der udbetalt en erstatning til lodsejeren, hvis et område fredes.

FOTO
FOTO
FOTO

Danmarks mest værdifulde naturområder finder man på de beskyttede naturtyper som enge, strandenge, overdrev, moser og heder. 

Vidste du at...

Som led i den grønne omstilling i Europa har EU vedtaget en Biodiversitetsstrategi 2030, som har til formål at beskytte naturen og standse nedbrydningen af økosystemer i Europa. EU vil bl.a. udvide de eksisterende Natura 2000-områder og sikre en streng besk...

FOTO

Økologisk landbrugs bidrag til natur og biodiversitet

Målsætningen for det økologiske jordbrug er at dyrke jorden under størst mulig hensyntagen til miljø og natur. Se mere under Økologiens værdier og principper. Økologisk dyrkning er dog også landbrugsdrift – hvor landmandens primære formål med at dyrke sine marker er at få et fornuftigt udbytte. 

Der er i den økologiske dyrkningspraksis en række grundlæggende krav, som har en positiv effekt for natur og biodiversitet:

 • der må ikke bruges kemiske pesticider.
 • der er krav om et lavere gødningsniveau.
 • der må ikke bruges kunstgødning.
 • der er flere flerårige afgrøder i sædskiftet.
 • der er krav om kulstofopbyggende afgrøder i sædskiftet.
 • der er krav om husdyr er udegående i sommerhalvåret.

Der er i økologireglerne dog ikke fastsat konkrete regler for, hvordan naturværdierne på landmandens bedrift sikres bedst muligt. Økologisk drift er derfor ikke i sig selv garant for et højt naturindhold.

I forhold til natur og biodiversitet er det afgørende, hvor intensiv dyrkningen er, hvor mange småbiotoper og naturarealer der er, og om de hænger sammen.  Det gælder uanset driftsform, med en tendens til, at der er en højere diversitet i småbiotoper på økologiske landbrug i forhold til på konventionelt drevne landbrug. 

Her gør økologisk landbrug en forskel for naturen

Naturkvaliteten i naturområderne er mange steder i tilbagegang. Det skyldes blandt andet, at mange naturområder er små, ligger isoleret i landskabet og at de naturlige processer såsom græsning og naturlig hydrologi ikke får lov at råde.

Græssende dyr har en positiv effekt og kan være med til at hæve naturværdien i den beskyttede natur. Græssende dyr holder arealerne lysåbne, så de vilde planter kan blomstre. Blomster er fødekilde for insekter, som spises af fugle, og på den måde har det en positiv effekt på hele økosystemet, hvis blomsterne får lov at blomstre.

De græssende dyr skaber også levesteder for andre organismer:

 • Kokasserne er helt nødvendige levesteder for en række møgbiller,
 • Dyrenes tråd skaber mikrohabitater til gavn for en lang række insekter og padder, og spirebede for nye planter.

Den økologiske produktionspraksis medfører en række effekter ved:

1. Krav om udegående dyr

Kravet om, at økologiske køer, får, geder og heste skal på græs kan medvirke til, at der også kommer flere græssende dyr på naturarealer. De græssende dyr er afgørende for at holde mange af de værdifulde naturtyper lysåbne, og derfor har den rette græsning en gavnlig effekt på biodiversiteten.

Normalt går de økologiske malkekøer/malkekvægskvier typisk omkring ejendommen, hvor græsarealerne bliver omlagt med forholdsvis få års mellemrum og bliver tilsået med en blanding af græs og kløver. Det bidrager positivt til dyrenes velfærd, men effekten for biodiversiteten vurderes at være begrænset. Kvier kan også gå på arealer længere væk fra ejendommen, men er typisk ikke egnede til at græsse meget våde eller næringsfattige arealer, da de skal sikres en god tilvækst, så de kan udvikle sig til gode malkekøer. De afsatte gødningsklatter er dog levested for en lang række møgbiller, hvoraf mange er i tilbagegang pga. mangel på møg, da hovedparten af de danske kvæg er på stald året rundt. Mange fugle lever af disse møgbiller.

Vidste du at...

Flere landmænd ser naturpleje som en ny driftsgren, hvor kødkvæg græsser på naturarealer som enge, overdrev og heder.

 

Græsning på naturarealer foretages typisk af ekstensive nøjsomme kødkvægracer som Galloway, Angus, Skotsk Højland og Dexter, der ikke har behov for tilskudsfodring og som kan klare sig på mere næringsfattige og våde arealer. Det er netop på disse naturarealer, at de sjældne og truede dyre- og plantearter lever. Derfor har græsningen på disse arealer en vigtig betydning i forhold til at sikre, at naturarealerne bliver holdt lysåbne med varieret plantedække – med en blanding af urter, græs, træer og buske - til gavn for de arter, der er tilknyttet f.eks. heder, enge og overdrev.

FOTO
FOTO

Græssende dyr har en nøglefunktion i forhold til at sikre biodiversiteten. Om sommeren kan økologiske kvier bidrage med græsning af de mere produktive enge, men om vinteren må ekstensive kødkvægsracer som Galloway tage over.

2. Ingen brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler og handelsgødning

Økologiske landmænd må ikke bruge kunstgødning og kemiske pesticider på deres marker. Det er påvist, at fraværet af kemiske plantebeskyttelsesmidler og kunstgødning på økologiske bedrifter, kombineret med at man typisk har flere forskellige afgrøder i sædskiftet, medfører en højere plantediversitet. (Moreby et al. 1994, Hald 1999a, b).   Samtidig er der påvist en klar positiv sammenhæng mellem reduceret brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler og mangfoldigheden af blomstrende urter, insekter og fugle knyttet til den dyrkede markflade.  (Pedersen & Navntoft, 2002).

Der er dog i begge undersøgelser typisk tale om almindelige arter. Der kan være en indirekte positiv effekt på den mere sjældne flora og fauna, der er knyttet til de naturarealer, der ligger op ad en økologisk dyrket mark. Dette skyldes, at der ikke er afdrift af kemiske plantebeskyttelsesmidler og handelsgødning til de omkringliggende naturområder.

Agerlandets fødekæde

Agerlandets fødekæde begynder med ukrudt i marken, som er føde for mange af markens insekter, der er føde for småfugle, som er føde for større fugle og dyr. Permanente landskabselementer som småbiotoper – er vigtige elementer for mangfoldigheden af liv i agerlandet, da mange af dyrene opholder sig der.
Kilde: Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

FOTO

Vidste du at...

Nye dyrkningssystemer som stribedyrkning og skovlandbrug kan bidrage positivt til mere biodiversitet på dyrkningsfladen.

 

3. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

På økologiske bedrifter anvendes mekanisk ukrudtsbekæmpelse. De forstyrrelser som mekanisk ukrudtsbekæmpelse skaber, når maskiner kører hen over markerne, påvirker både jordrugende fugle, jordbundsorganismer og nogle grupper af nyttedyr, som kan være skadedyrs naturlige fjender. Det kan altså være et problem for mange af de dyr, der lever i markerne, at økologiske landmænd anvender mekanisk ukrudtsbekæmpelse, som forstyrrer dyre- og plantelivet i marken. Derfor forsøger flere landmænd også med reduceret jordbearbejdning. Det kan dog være svært at få til at lykkes, da der ikke et nemt alternativ til ploven, når ukrudtet skal bekæmpes, og der skal laves et godt såbed.

Faktorer i den økologiske dyrkningspraksis med betydning for biodiversitet

Samlet set er der en række forhold omkring den økologiske dyrkningspraksis, som har betydning for biodiversiteten.

Nedenfor er faktorerne samlet og inddelt efter om:

 • de står beskrevet i økologi-reglerne.
 • er fortolket ud fra økologireglerne ved bestemte bedriftstyper.
 • eller er forhold, der er uafhængige af driftsformen – altså om arealerne dyrkes økologisk eller konventionelt.

Værktøjskasse til mere natur og biodiversitet på bedriften

Som landmand er der mange forskellige tiltag, man kan sætte i værk for at skabe mere natur og biodiversitet på sin ejendom uden det kræver store investeringer. Tiltag som ikke er knyttet specifik til driftsformen.   

Det kan fx være:

 • Skab plads til lærken og viben ved at lade henholdsvis tørre og våde pletter i marken være uden afgrøde.
 • Lav insektvolde, hvor jordrugende fugle som fasaner og agerhøns kan finde skjul, og hvor nyttedyr kan opformeres og spredes til marken.
 • Lad stendynger og grenbunker ligge som levested for dyr og insekter.
 • Lad gamle træer stå som levested for dyr og insekter.
 • Lav insekthoteller til vilde bestøverer og andre insekter.
 • Lav græsstriber langs levende hegn, så hegnet er tilgængeligt for dyrelivet.
 • Kør med differentieret dræniveauer på dine arealer, så man kører med ét drænniveau i marken og et andet eller intet i sine vådområder.
 • Tag skæve hjørner i marken fra og lad naturen få plads der.
 • Lav dyrkningsfri striber på nordsiden af skov og hegn.
 • Lav små beplantninger med hjemmehørende buske og træer. Noget der giver læ, dækning, føde til insekter og som stadig tillader solen at komme ind.

Læs mere om muligheder hos Innovationscenter for Økologiske Landbrug.

Hør hvordan økologiske planteavler og kødkvægsproducent Claus Thomsen arbejder med at genskabe insekt- og dyrelivet på hans marker og enge med etablering af insektvolde, bedre læhegn og vådområder.

 

Ovenstående artikel afsnit er bl.a. skrevet på baggrund af følgende kilder:

Fredshavn J.R., Levin G. & Nygaard B. 2015, Småbiotoper 2007 og 2013, Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi

Hald, AB. 1999a, Weed vegetation (wild flora) of long established organic versus conventional cereal fields in Denmark, Annals of Applied Biology volume 134, s. 307-314

Hald, AB. 1999b, The impact of changing the season in which cereals are sown on the diversity of the weed flora in rotational fields in Denmark, Journal of Applied Ecology volume 36, s. 24-32.

Miljø- og Fødevareministeriet 2018, Vækstplan for dansk økologi, ISBN 978-87-93593-04-6    

Moreby, SJ, Aebischer, NJ, Southway, SE & Sotherton NW, 1994, A comparison of the flora and arthropod fauna of organically and conventionally grown winter-wheat in Southern England, Annals of Applied Biology volume 125, s. 13-27.

Oddershede, A., Høye, T.T., Frøslev, T.G. & Ejrnæs, R. 2017. Biodiversitet og økologisk rum i agerlandet – en undersøgelse af markvildttiltagenes biodiversitetseffekt, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 227

Petersen, B.S., Navntoft, S. 2006, Combined analysis, I Esbjerg, P and Petersen, BS (red.), Effects of reduced pesticide use on flora and fauna in agricultural fields, Pesticides Research, Nr. 58, The Danish Environmental Protection Agency

Tuck SL, Winqvist C, Mota F, Ahnstrom J, Turnbull LA & Bengtsson J 2014, Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis, Journal of Applied Ecology 2014, volume 51, s. 746–755

Wesley Andersen L, Bruus M, Jensen TS, Marchi C, Topping C, Damgaard C, Olsen K, Dalgaard T & Strandberg B 2014, Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Hovedkonklusioner fra REFU, GIA-projektet, Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 2014, volume 3, s. 1-19