Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Biogas - sådan fungerer et biogasanlæg

Madaffald og andre restprodukter kan omdannes til gødning i et biogasanlæg. Det sker ved en biologisk nedbrydning af biomassen - under anaerobe (iltfrie) forhold. Det er en kompliceret proces, der foregår ved hjælp af nogle naturligt forekommende bakterier.

Nedbrydningen sker i tre faser:

  • Hydrolyse
  • Syredannelse
  • Metandannelse

 

Hydrolyse

Under hydrolysen bliver proteiner, kulhydrater og fedtstoffer nedbrudt til mindre molekylære stoffer i form af aminosyrer og langkædede fedtsyrer. Det er bestemte bakterier, der nedbryder de forskellige organiske fraktioner til mindre dele.

Syredannelse

Denne proces bliver kaldt for gæring eller fermentation. I denne fase bliver de mindre molekylære stoffer nedbrudt af andre bakterier. 50 pct. bliver omdannet til eddikesyre, 20 pct. til kuldioxid og 30 pct. til brint.

Metandannelse

I sidste fase er det de såkaldte metanogene bakterier, der producerer biogas, som er en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2).

Biogassen anvendes til produktion af el og varme eller som brændstof i biler og busser.  

Den afgassede biomasse bruges som gødning. I biogasanlægget sker der en omdannelse af biomassen, så den traditionelt set er blevet lettere at optage og mere miljøvenlig, da en større del af kvælstoffet er kommet på en mere plantetilgængelig form. Med fremtidens tilførsel af store mængder tørstofholdige biomasser som halm og efterafgrøder vil også kvaliteten af den afgassede gødning reduceres og evt. kræve efterbehandling og separering.

Udover at have et gødningspotentiale så er biogas en vedvarende energikilde, som kan erstatte fx benzin, dieselolie eller naturgas og dermed reducere forbruget af fossile brændsler og vores udledning af CO2. Ultimo 2022 udgjorde gas fra biogasproduktion 32,6 pct. af gassen i gasnettet i Danmark. Resten stammer fra fossil naturgas.

FOTO