Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt i økologisk planteavl

Det er vigtigt at arbejde med at forebygge ukrudt, især som økolog, da man ikke har muligheden for at bruge kemiske bekæmpelsesmidler. Forebyggelse af ukrudt handler om at forhindre opformering af ukrudt ved at kontrollere arterne på de rette vækststadier, så man forhindrer formering af frø- og rodukrudt. Men det handler også om at sikre afgrøden et forspring i konkurrencen mod ukrudtet.

Frø- og rodukrudt

Der skelnes mellem frøukrudt og rodukrudt. Frøukrudt opformeres via frø, mens rodukrudt opformeres vegetativt for eksempel via udløbere fra rødderne eller ved rodfragmenter.

De dominerende ukrudtsarter varierer meget fra lokalitet til lokalitet, fra afgrøde til afgrøder. Blandt frøukrudtsarterne ses ofte agersennep, hvidmelet gåsefod og kamille, og blandt rodukrudtsarterne er kvikgræs, agertidsel og svinemælk meget almindelige.

FOTO

Agerkål

FOTO

Agersennep

FOTO

Gul okseøje

FOTO

Hanekro

FOTO

Hvidmelet gåsefod

FOTO

Burresnerre

FOTO

Kamille

FOTO

Kornvalmue

FOTO

Gulurt (Amsinckia)

FOTO

Tofrøet vikke

FOTO

Agerrævehale

FOTO

Flyvehavre

Kvikgræs

FOTO

Agertidsel

FOTO

Svinemælk

FOTO

Følfod

Forebyggelse af ukrudt

I økologisk planteavl er bekæmpelse af ukrudt i og udenfor sæsonen ikke nok til at opnå tilstrækkelig kontrol med ukrudtstrykket. Det er også nødvendigt at forebygge, at ukrudtet ikke tager overhånd.

En række forhold er med til at forebygge forekomsten af ukrudt:

Sædskiftet:
Den vigtigste faktor er et sundt og varieret sædskifte. Afgrøderne i sædskiftet har i udgangspunktet forskellig konkurrencedygtighed overfor forskellige ukrudtsarter, og dette er vigtigt at tage hensyn til ved planlægning af sædskiftet.

Stærke ukrudtsarter:

Agerkål
Agersennep
Gul Okseøje
Hanekro
Hvidmelet Gåsefod
Burresnerre
Kamille
Amsinckia (Gulurt)
Tofrøet Vikke
Agerrævehale
Flyvehavre
Vindaks

Rodukrudt:

Kvikgræs
Agertidsel
Agerpadderok
Følfod
Svinemælk
Grå Bynke

Stærke afgrøder:

Vinterrug
Vinterraps
Hamp
Havre
Triticale
Vinterbyg


Middelstærke afgrøder:

Vårbyg
Kartofler (med hypning)
Vinterhvede

Svage afgrøder:

Vårhvede
Byg/bælgsæd
Ærter
Lupin
Hestebønne
Majs
Roer
Grøntsager

De forskellige afgrøder har forskellig konkurrencedygtighed overfor ukrudt. Kilde: Faglig Guide til Økologisk Planteavl.

Planlægger man eksempelvis at så vårsæd i en mark med et højt ukrudtstryk, vil havre med sine kraftige brede blade have bedre forudsætninger for at konkurrere mod ukrudtet end fx vårhvede.

Kløvergræs til slæt kan også bidrage til at begrænse ukrudtstrykket. Selv i rene planteavlssædskifte kan det ofte – afhængigt af aktuelle afgrødepriser – betale sig at inkludere kløvergræs i sædskiftet, bl.a. på grund af dets sanerende effekt på ukrudt. Effektiv brug af efterafgrøder kan have samme effekt.

Udover selve afgrødernes konkurrencedygtighed anbefaler man også at sætte plads af nogle steder i sædskiftet til at bekæmpe rodukrudt imellem høst af en afgrøde og indtil etablering af den næste. Der kunne for eksempel være ”et vindue” til stubharvning i en tre ugers periode efter tidlig nedmuldning af kløvergræs i slutningen af juli og før etablering af vinterraps i midten af august.

Etablering af afgrøden:
En anden central faktor, når det gælder om at forebygge problemer med ukrudt, er at få sine afgrøder godt etableret.

Det er vigtigt at:

  • etablere et godt såbed uden for mange knolde.
  • at så i den rigtige dybde.

For vårsæd gælder det generelt om at etablere afgrøden så tidligt som muligt, men så sent som nødvendigt i forhold til jordens tjenlighed, temperatur mv. I efteråret tilstræber man typisk at så sen så sent som muligt. Det giver et lavere udbyttepotentiale, men reducerer til gengæld fremspiringen af ukrudt. Hvis man er dygtig til radrensning, kan man også godt så lidt tidligere, men ikke så tidlig som de konventionelle landmænd.   

FOTO

For at forebygge ukrudt er det vigtigt at få etableret et godt såbed uden for mange knolde og sikre, at der sås i den rigtige dybde.

I perioder uden for sæsonen – hvor man ikke har planlagt at bekæmpe rodkrudt – kan en kraftig efterafgrøde, enten sået før eller efter høst, konkurrere med ukrudtet i en periode, hvor det ellers ville have gode vilkår.  

Vidste du at:

En af de bedste strategier mod tidsler er dobbeltpløjning. Dobbeltpløjning er når man pløjer to gange – oftest én gang i efteråret og én gang i foråret. Lige efter høst laver man en dyb pløjning. Så sår man en konkurrencestærk efterafgrøde. I foråret pløjer man igen inden såning af en konkurrencestærk vårafgrøde.

FOTO

Jordfrugtbarhed:
Jordens frugtbarhed påvirker også balancen i konkurrencen mellem afgrøde og ukrudt. Jordens frugtbarhed kan øges ved tiltag, der hæver jordens indhold af organisk stof som for eksempel at tilføre organisk gødning, kompost eller ved at så efterafgrøder

Valg af sorter:
Forskellige sorter af en afgrøde har forskellige evne til at dække af for ukrudtet. Derfor kan man med fordel vælge sorter, som etablerer sig hurtigt og derved tidligt dækker af for ukrudtet. Eller man kan vælge en sortblanding, som ofte vil dække endnu bedre.  Læs mere om økologiske sorter her

Metoder til at bekæmpe frøukrudt

Selvom man gør alt for at forebygge ukrudt, vil der altid være ukrudt at bekæmpe. Der findes forskellige mekaniske metoder til at bekæmpe ukrudtet. Det vil ofte være nødvendigt at tage flere af metoderne i brug i samme afgrøder.

I Maskiner i det økologiske landbrug kan du læse mere om funktionen af de forskellige maskiner, der ofte benyttes i det økologiske jordbrug. Her kan du få mere viden om, hvordan de specifikt bruges til at bekæmpe ukrudt.

Blindharvning:
Blindharvning også kaldet blindstrigling anvendes som en fast del af ukrudtsstrategien på de fleste økologiske planteavlsbedrifter og i de fleste afgrøder. Behandlingen anses for at være en af de mest effektive metode til at bekæmpe frøukrudt.

Blindharvning

Blindharvning foretages med en strigle, som er opbygget af tynde fjedertænder, der arbejder i de øverste centimeter af jorden, hvorved de små ukrudtsspirer ødelægges, mens afgrødens mere kraftige spirer under jordens overflade ideelt set ikke påvirkes.

Blindharvning kræver god timing, idet man opnår størst effekt lige inden afgrøden spirer frem. Samtidig kan regnvejr ødelægge muligheden for blindstrigling, idet behandlingen ikke giver den ønskede effekt, hvis jorden er for fugtig. Omvendt vil tørke typisk betyde en langsommere fremspiring af både ukrudt og afgrøde, så blindstriglingen må udsættes.

Når det gælder korn blindharver man typisk én gang tre til seks dage efter såning, mens dybere såede afgrøder som hestebønner og majs tillader flere blindharvninger. Behandlingen har størst effekt på tokimbladede frøukrudtsarter inden fremspiring eller på kimbladsstadiet, Samtidig kræver det et jævnt såbed uden for mange knolde.

FOTO

Blindstrigling også kaldet blindharvning er harvning før afgrøden er spiret frem. Hermed ødelægges ukrudtsspirer i jorden, mens afgrødens kraftigere spirer under jorden ideelt set ikke påvirkes.

I specialafgrøder, fx gulerødder, anvendes i nogle tilfælde gasbrænding som alternativ til blindstrigling umiddelbart inden fremspiring. Den kortvarige og intense varmebehandling dræber ukrudt på kimpladsstadiet og hæmmer frø, der er på vej til at spire.

Ukrudtsharvning:
Ukrudtsharvning foretages ligesom blindharvning med striglen, men efter afgrøden er fremspiret og har fået 3-4 blade, hvorved den kan holde til harvningen. Omvendt skal ukrudtet helst være så småt som muligt. Ukrudtsharvning foretages typisk i kombination med blindharvning og kun, hvis der konstateres et behov, da den typisk er mindre effektiv end blindharvning, og man må forvente en vis skade på den nu fremspirede afgrøde.

Ukrudtsharvning kan også foretages med en stjernerullerenser. Stjernerullerenseren består af en række rensehjul med små tænder, der bearbejder jorden øverligt. Stjernerullerenseren behandler afgrøden skånsomt, men er samtidig i stand til at bekæmpe frøukrudt på senere stadier end fx ukrudtsharven.

 

Se her stjernerullerenseren på arbejde i forskellige afgrøder.

Radrensning:
Radrensning påvirker såning, idet radrensning kræver såning på forøget rækkeafstand. Mest udbredt er en rækkeafstand på 25 cm i modsætning til de typiske 12,5 cm. Afprøvninger viser, at såfremt planteantallet fastholdes, kan rækkeafstanden øges helt op til 30 cm, uden det resulterer i udbyttetab. Til gengæld kræver en forøget rækkeafstand, at radrensningen faktisk udføres, da afgrøden på rækker er mindre konkurrencedygtig overfor ukrudtet. Da radrensning udgør en mere aggressiv bearbejdning af jorden, giver denne strategi typisk en mere sikker kontrol med ukrudtet end blind- og ukrudtsharvning, og den kan også bekæmpe ukrudt med begyndende løvblade eller endnu større planter. En radrenser med et fladt vingeskær kan underskære og ødelægge rimelig store planter.  

Der radrenses typisk to gange efter afgrødens fremspiring: første radrensning med lav fremkørselshastighed for at undgå tildækning af afgrøden, anden radrensning med større fremkørselshastighed for at kaste jord ind i rækken, hvorved ukrudtet her hæmmes. Strategien kan kombineres med både blindharvning og ukrudtsharvning,

Lugning og hakning:
I visse afgrøder anvender man desuden hakning og/eller lugning imellem planterne i rækken. Tidligere foregik hakningen med manuel arbejdskraft, fx med en lugevogn, hvilket i nogle tilfælde stadig anvendes, men i de senere år er mere moderne og mindre tidskrævende løsninger kommet til. Det drejer sig om lugerobotter, enten spændt for en traktor eller selvkørende autonome robotter.  Her kan du læse mere om de autonome robotter, der bliver mere og mere almindelige i det økologiske jordbrug.

FOTO
FOTO

Udviklingen i teknikker til mekanisk ukrudtsbekæmpelse har taget kvantespring gennem se seneste år. Fra manuel lugning til brug af autonome robotter.

Metoder til at bekæmpe rodukrudt

Mens frøukrudt spirer fra frø, kan rodukrudt som for eksempel tidsler, svinemælk og kvikgræs etablere sig via stumper af rødder i jorden. Blindharvning, ukrudtsharvning og radrensning har som udgangspunkt kun effekt på frøukrudt, selvom radrensning dog også kan bidrage til at holde rodukrudt i ave i vækstsæsonen.

Rodukrudt kan dog generelt ikke bekæmpes i vækstsæsonen, da der i denne periode gror en afgrøde på marken. Bekæmpelsen skal derfor ske før og efter vækstsæsonen.
De mest udbredte strategier til bekæmpelse af rodukrudt er udtørring og udsultning.

Udtørring:
Udtørring handler om at fritlægge ukrudtets rødder, så de kan tørre ud. Man laver først en skrælpløjning eller en stubharvning. Derefter fritlægger man rødderne ved at bruge en fjertandsharve. Strategien gennemføres bedst i en tør periode på mindst 14 dage efter høst, eller i en frostperiode i vinteren/foråret. Forskellige arter af rodukrudt etablerer sig fra forskellig dybde. Vælger man udtørring som strategi, afhænger den optimale harvedybde derfor af hvilken art af rodukrudt, man ønsker at bekæmpe. Ofte bruges udtørring til at bekæmpe kvikgræs.

FOTO

 Kvikrødder fritlagt på jordoverfladen.

Udsultning:
En anden metode til bekæmpelse af rodukrudt er udsultning. For alle rodukrudtsarter gælder, at de bruger energi fra deres rodsystem, når de etablerer sig. Når ukrudtsplanten når en bestemt størrelse, er plantens energiproduktion fra fotosyntesen så stor, at den i stedet for at tære på energien i rødderne begynder at lagre energi i rødderne. Dette kaldes kompensationspunktet. Udsultning går således ud på at klippe plantens overjordiske dele over lige inden planten når kompensationspunktet gentagende gange. Derved opbruges energien i rødderne, og ukrudtet svækkes. Strategien kan gennemføres i en kløvergræsmark med gentagende slæt gennem sæsonen, eller med gentagende stubharvninger. Agertidsel kan for eksempel udsultes ved at bruge dobbeltpløjning.

Minisommerbrak:
I marker med ekstraordinære mængder rodukrudt kan strategien minisommerbrak anvendes. Ved minisommerbrak holdes jorden sort hen over sommermånederne, primært for at bekæmpe rodukrudt. Typisk etableres en vårkornafgrøde efter forårspløjning, hvorefter der tages slæt eller afpudses i juni. I juni og juli holdes marken sortved at skrælpløje i maksimalt 15 centimeters dybde. Herefter bruger man en såbedsharve med fjedrende S-tænder, som kan fritlægge udløbere af kvikgræsrødder. På den måde kan man udtørre rødderne. I august etableres en kraftig efterafgrøde. Efterafgrøden nedpløjes foråret efter, hvorefter en ny afgrøde etableres.
På svær lerjord, kan det være svært at få rodukrudtets rødder fritlagt, så her kan det være bedre at bruge udsultning, som strategi. Når afgrøden er fjernet, holdes jorden sort med en tung tallerkenharve. I løbet af brakperioden, harves jorden hver gang kvikskud har 3-4 blade. Inden efterafgrøden eller vintersæden sås, pløjer man i stor dybde (20-22 cm), så rødderne bliver dybt begravet.

Tiltag i marken, der svækker rodukrudt

Stubharvning – udføres med en stubharve enten inden pløjning i starten af vækstsæsonen eller i stubben efter høst. Stubharven har stive tænder og enten smalle skær eller bredere vingeskær for fuld gennemskæring. Strategien for stubharvning tilpasses den eller de rodukrudtsarter, man ønsker at bekæmpe ved udsultning.

Pløjning – som udføres inden etablering af langt de fleste afgrøder under økologiske forhold, bidrager til bekæmpelse af rodukrudt. Ved indstillelig furebredde skal man være opmærksom på ikke at anvende større furebredde, end at fuld gennemskæring stadig opnås. Dobbeltpløjning er en særlig god metode til at udsulte rodukrudt. Man laver en dyb pløjning lige efter høst og etablering af efterafgrøde. Så pløjer man igen inden såning af vårafgrøde.

Skrælpløjning – kan have samme effekt som pløjning, men med mindre arbejdsdybde, og derved mindre brændstofforbrug. Metoden er særlig god til at bekæmpe kvikgræs ved udtørring. Det er vigtigt, at der er fuld gennemskæring af rødderne, men også at de ikke begraves dybere end den efterfølgende harvedybde.

FOTO

Skrælploven er typisk lettere end den almindelige plov, og er designet så at jorden lettere vendes rundt og blandes, i op til 7 centimeters dybde.

Ud over forskellige strategier til selve bekæmpelsen af ukrudt arbejder nogle økologer også ud fra en filosofi om, at ukrudtsfloraen ikke er tilfældigt sammensat, men derimod afspejler jordens generelle tilstand. Altså, at bestemte ukrudtsarter er indikatorer for bestemte uønskede forhold i jorden.

FOTO

For eksempel menes hvidmelet gåsefod at være et symptom på overgødskning med ikke-omsat gylle på jord med manglende mikrobiel aktivitet. Denne tilgangsvinkel ser på ukrudt som andet end skadevoldere, og fremhæver i stedets ukrudtets funktion i at udbedre de uønskede forhold, som de er indikatorer for.